Πρόσκληση δηλώσεων συμμετοχής για τη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας

Εκτύπωση

Κυριακή, 11 Απρίλιος 2021 23:01

μέχρι και την 30-04-2021


Πρόσκληση δηλώσεων συμμετοχής για τη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας. Ο Δήμος Πύδνας – Κολινδρού, προκειμένου να προβεί στη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν.4604/2019

 

«Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο»,

που αποτελείται από τα εξής μέλη:

α. Έναν (1) Αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο ή δημοτικό/ή σύμβουλο ως Πρόεδρο, που ορίζεται από τον Δήμαρχο,

β. Έναν (1) δημοτικό/ή σύμβουλο των λοιπών παρατάξεων του δημοτικού συμβουλίου, που ορίζεται με μεταξύ τους ψηφοφορία,

γ. Έναν (1) υπάλληλο της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή της Υπηρεσιακής Μονάδας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του δήμου, που ορίζεται από τον Δήμαρχο,

δ. Έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του δήμου,

ε. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού επαγγελματικού/εμπορικού συλλόγου ή συνεταιριστικής οργάνωσης, που υποδεικνύεται από τον επαγγελματικό/εμπορικό σύλλογο ή την συνεταιριστική οργάνωση αντίστοιχα,

στ. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού γυναικείου/φεμινιστικού συλλόγου/φεμινιστικής οργάνωσης ή μη κυβερνητικής οργάνωσης με δράση στα θέματα της ισότητας των φύλων, που υποδεικνύεται από τον σύλλογο ή την οργάνωση αντίστοιχα,

ζ. Δύο (2) εμπειρογνώμονες δημότες με ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων που ορίζονται από τον Δήμαρχο.


Καλεί -τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του δήμου -τους επαγγελματικούς/εμπορικούς

συλλόγους ή συνεταιριστικές οργανώσεις του δήμου και -τους γυναικείους/φεμινιστικούς συλλόγους/φεμινιστικές οργανώσεις ή

πολιτιστικούς συλλόγους με δράσεις στα θέματα της ισότητας των φύλων που περιλαμβάνονται στο καταστατικό τους και

δραστηριοποιούνται στο δήμο που επιθυμούν τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ισότητας να υποδείξουν έναν τακτικό και έναν

αναπληρωματικό εκπρόσωπό τους, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση aiginio @ otenet . gr

μέχρι και την 30-04-2021 .

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2353350130 - 100

Στην αίτηση πρέπει να περιλαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας των εκπροσώπων.

(Επωνυμία Φορέα, θέση στο Φορέα, Τηλέφωνο, Διεύθυνση, Τ.Κ., e-mail υποχρεωτικό).

Εφόσον εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής περισσότεροι του ενός Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων, περισσότεροι του ενός

επαγγελματικοί/εμπορικοί σύλλογοι ή συνεταιριστικές οργανώσεις, περισσότεροι του ενός γυναικείοι/φεμινιστικοί σύλλογοι/

φεμινιστικές οργανώσεις ή πολιτιστικοί σύλλογοι με δράσεις στα θέματα της ισότητας των φύλων που περιλαμβάνονται στο

καταστατικό τους και δραστηριοποιούνται στο δήμο, θα διεξαχθεί κλήρωση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου για τον ορισμό των

φορέων που θα συμμετέχουν.

Η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας ακολουθεί την δημοτική περίοδο δηλ. μέχρι την 31-12-2023.


Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας: - σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου συμμετέχει και υποστηρίζει την ένταξη της

ισότητας των φύλων στις πολιτικές του δήμου, εισηγείται και συμμετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε

τοπικό επίπεδο, - διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του δήμου τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την

προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής, - συνεργάζεται

με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσιακές μονάδες του δήμου και με δομές και

συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών σε

τοπικό επίπεδο και - συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της ανωτέρω Γενικής Γραμματείας για την πρόληψη και καταπολέμηση της

βίας κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών.


Ο Δήμαρχος Πύδνας – Κολινδρού

Αναστάσιος Δ. Μανώλας